Освітній сайт «Basic German» як засіб формування аудитивної компетентності


  Освітній сайт «Basic German» розроблено мовним центром для Кембриджського університету (режим доступу http://cla.unipv.it/wpcontent/uploads/corsicambridge/CULP_BasicGerman/index.html). Сайт є англомовним: він розрахований на користувачів з базовими знаннями англійської мови. Наприклад, це студенти І-ІІ курсів, котрі вступали до ВНЗ за результатами тестів з англійської мови і котрі вивчають німецьку мову з нуля. Проте, для використання цього освітнього ресурсу студенти вже повинні мати достатній лексичний запас з тем, запропонованих на сайті.

Отже, сайт «Basic German» може використовуватися викладачем лише як допоміжний засіб у вивченні тієї чи іншої теми, оскільки фокусує увагу студента передусім на аудіюванні текстів і розумінні почутого. На освітньому сайті представлено німецькомовні аудіотексти й відеофрагменти діалогів.

Подпись: Рис. 1. Титульна сторінка освітнього сайту «Basic German»

 

 

Освітній сайт «Basic German» пропонує три рубрики, кожна з яких поділяється на підтеми (рис. 1). Наприклад, розділ «Getting out» пропонує теми «At the café», «At the restaurant»,«Buying food» і «Shopping». Кожна з них складається мінімум з п’яти аудіо-/відеофрагментів, які також розташовані в логічній послідовності відповідно до підтем. Наприклад, тема «Travelling» розкриває 4 підтеми «Booking accommodation»,«Checking in at  ahotel»,«Hiring bicycles» і «Buying a train ticket» (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент титульної сторінки теми «Travelling»

 

Кожна підтема, в свою чергу, пропонує невеличкий словник, в якому наведено необхідні фрази з перекладом англійською мовою. Варто зазначити, що словник не містить перекладу всіх речень, використаних у запропонованих текстах. Це свідчить проте, що цей освітній сайт передбачений для користувачів з базовим рівнем володіння німецькою мовою.

До кожного тексту наведено скрипт, використання якого дає студенту можливість самостійного опрацювання тексту і не вимагає присутності викладача для пояснення, якщо якісь фрази є незрозумілими на слух. Перевагою освітнього сайту «Basic German» є те, що на ньому передбачена можливість перевірки рівня розуміння студентами змісту почутого й побаченого. Наведені завдання є досить різноманітними: «True or False», «Who said what?», тести або вправи на відтворення послідовності реплік.

Також, на основі текстів для аудіювання запропоновано граматичні вправи. Наприклад, треба обрати правильний займенник, артикль, прийменник або форму дієслова, записати правильне закінчення прикметника тощо. Є також вправи на перевірку володіння лексичними одиницями з теми, як, наприклад,  з’єднати слово або фразу з картинкою, що їй відповідає. Такі завдання сприяють паралельному формуванню у студентів аудитивної й лексичної компетентностей.

Найважчою вправою на перевірку є «Your turn», побудована у формі діалогу. Описується ситуація, наприклад, в аптеці. Репліки фармацевта вже подано. Завдання полягає в тому, щоб, слідуючи англомовним вказівкам, правильно вказати власну репліку, використовуючи конкретні лексичні одиниці.

Освітній сайт «Basic German» уможливлює перевірку правильності відповідей безпосередньо після виконання завдання. Вправу можна виконувати декілька разів, поки результат не буде стовідсотково правильним (рис. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент завдання «Who said what?» та його перевірки

 

Кожна тема має «Culture notes», в яких можна знайти англомовну інформацію лівгвосоціокультурного спрямування про речі, що є характерними саме для німців, їхнього ставлення до того чи іншого явища (рис. 4).

.

Рис. 4. Фрагмент «Culture notes» до теми «At the café / restaurant»,

 

Матеріали, використані як основа для аудіо- / відеофрагментів і вправ до них, є максимально наближеними до реальних життєвих ситуацій, в яких студент може опинитися, перебуваючи в німецькомовному середовищі.

Отже, позитивними рисами цього освітнього сайту є:

  • цільова спрямованість всіх запропонованих вправ і завдань – формування компетентності в німецькомовному аудіювання;

  • розподіл аудіотекстів за темами;

  • мультимедійність вправ і завдань, використання не тільки аудіо-, а й відеофрагментів, що допомагають задіяти якомога більше рецепторів для сприймання інформації;

  • аудіотексти озвучено носіями німецької мови;

  • наявність скриптів, що уможливлює паралельне навчання аудіювання і читання;

  • наявність вправ для перевірки рівня розуміння запропонованих аудіотекстів, вправ на формування граматичної та лексичної компетентностей;

  • приємний дизайн, що є вагомим фактором, який впливає на ефективність роботи користувача з сайтом.

До недоліків можемо віднести лише те, що кількість запропонованих тем є дуже обмеженою. Через це освітній сайт набуває вигляду посібника для туриста.

Таким чином, сайт «Basic German» сприяє автономному навчанню студента, без участі викладача. На наш погляд, сайт може бути використаний викладачем як допоміжний засіб в опануванні конкретної теми, а також як засіб перевірки вже засвоєних лексичних та граматичних знань та розвитку аудитивних умінь.