Праці О.Б.Бігич

Домашняя

Список наукових і навчально-методичних праць

доктора педагогічних наук, професора Бігич Оксани Борисівни

 

Назва

Вихідні дані

1

Методические рекомендации по организации и проведению факультативного курса “Внеклассная работа по английскому языку в средней общеобразовательной школе»

К.: КГПИИЯ, 1989. - 51 с. (Співавтор Хоменко Е.Г.)

2

Види індивідуалізації навчання аудіювання та шляхи їх реалізації

Гуманістичні аспекти  лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов: Зб. наук. праць. – К.: КДПІІМ, 1992. - С.152-158. (Співавтор Санжаревська В.О.)

3

Вправи як засіб реалізації індивідуалізації навчання аудіювання

Іспанська мова і культура в сучасному світі: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КДПІІМ,  кафедра ЮНЕСКО, 1994. - С. 47-48

4

Методичні рекомендації щодо організації індивідуалізованого навчання аудіювання на підготовчому етапі школи з поглибленим вивченням англійської мови

К.: Фундація ім. О.Ольжича, 1994.- 65 с.

5

Психологічні передумови індивідуалізації навчання аудіювання учнів підготовчого етапу

Сучасні методи навчання та форми контролю знань з іноземної мови: Зб. тез наук. доповідей. – К.: Київський університет ім.Т.Г.Шевченка, 1993. - С.82-84

6

Реалізація комплексної індивідуалізації навчання іншомовного аудіювання учнів першого класу

Язык и культура: Тезисы докладов третьей международной конференции. – К.: Украинский институт международных отношений Киевского университета им. Т.Шевченко, Фонд гуманитарного развития “Collegium”, 1994. - С. 312-313

7

Технологія реалізації індивідуалізованого навчання аудіювання учнів 1 класу

Проблеми гуманізації процесу навчання іноземних мов у школі та вузі: Тези доповідей науково-практичної конференції  творчої молоді. – К.: КДПІІМ, 1993. - С. 14-15

8

Засоби реалізації комплексної індивідуалізації навчання аудіювання першокласників

Перша національна конференція Української філії міжнародної асоціації викладачів англійської мови “English in an Open Society”: Тези доповідей. – К.: КДПІІМ, 1994.  - С. 29-30

9

Індивідуалізація навчання аудіювання учнів підготовчого етапу школи з поглибленим вивченням іноземної мови

Методика викладання іноземних мов: Наук.-метод. зб. – К.: Освіта, 1994. – Вип. 23. - С.113-118

10

Адаптивні вправи для індивідуалізованого навчання аудіювання учнів 1 класу

Іноземні мови. – 1995. - №1.- С. 48-49

11

Індивідуалізовані вправи для навчання аудіювання

Лінгвометодичні концепції навчання мови для спеціальних цілей: Наук.–метод. матеріали другої міжнародної конференції. – К.: Інститут міжнародних відносин Національного університету ім. Т.Шевченка, 1995.- С. 211-212

12

Методика вивчення рівня розвитку аудитивних механізмів та вправи для їх формування у процесі навчання іншомовного аудіювання першокласників

Іноземні мови. – 1995. - № 3-4.- С. 85-88

13

Коригуючи та стимулюючі вправи для індивідуалізованого навчання аудіювання першокласників

Іноземні мови. – 1995. - № 2.- С. 55-57

14

Методики діагностики інтелектуальної готовності першокласників до оволодіння іншомовним аудіювання

Методика викладання іноземних мов: Наук.-метод. зб. – К.: Ленвіт, 1995. – Вип. 25.- С. 63-69

15

Пісні на уроці англійської мови

Іноземні мови. – 1996. - № 4. - С. 58-59

16

Індивідуалізоване навчання аудіювання першокласників та шляхи його здійснення

Іноземні мови. – 1997. - № 1. - С. 63-66

17

Навчання аудіювання

Сучасні технології навчання іншомовного спілкування. – К.: Ленвіт, 1997. - С. 7-18. (Співавтор Гринюк Г.А.)

18

Сторінка старшокласника

Іноземні мови. – 1997.- № 3. - С. 68-69

19

Сторінка старшокласника

Іноземні мови. – 1997. - № 4. - С. 74-77

20

Ігри для навчання аудіювання молодших школярів

Іноземні мови. – 1997. - № 4. - С. 67-69

21

Тестовий контроль лексичних навичок читання (англійська мова)

К.: Ленвіт, 1997. - С. 44-88. (Співавтор Ніколаєва С.Ю.)

22

Навчання аудіювання (частина 2)

Практикум з методики навчання англійської мови . – К.: Ленвіт, 1998. - С. 28-32

23

Типова програма підготовки вчителя іноземної мови.

Методика навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах: для університетів і факультетів/інститутів іноземних мов.

Іноземні мови. – 1998. - № 2. - С. 12, 17-18

24

Сторінка старшокласника. Англійська мова.

Іноземні мови. – 1998. - № 3. -  С. 61-64

25

Дивовижна казкова країна

Освіта України. – 1998. - № 40. - С. 10

26

Удосконалення професійних умінь майбутніх учителів англійської мови в курсі професійно-вибіркової дисципліни “Методика навчання англійської мови в початковій школі”

Іноземні мови. – 1998. - № 4. - С. 52-54

27

Психологічна характеристика студента як суб’єкта навчальної діяльності у світлі особистісно-діяльнісного підходу

Проблеми сучасної методики навчання іноземних мов: Вісник КДЛУ. Дослідження молодих вчених. Серія  “Педагогіка та психологія”  (Методика навчання іноземних мов). – Вип. 1. - К.: КДЛУ, 1998. - С. 3-10

28

Ігрові вправи для навчання техніки читання та письма першокласників з використанням ілюстративної наочності

Іноземні мови. – 1998. - № 4. - С. 48-49

29

Методика навчання іноземної мови в середніх  навчальних закладах у таблицях

Під ред. С.В.Гапонової. – К.: КДЛУ, Ленвіт, 1999. -  С.  29-31

30

Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою (частина 3).

К.: Ленвіт, 1999. - С. 6-34. (Співавтор Ніколаєва С.Ю.)

31

Професійні методичні вміння вчителя іноземної мови в початковій школі

Іноземні мови. – 1999. - №1. - С. 39-42

32

Професійно-методична підготовка студентів до роботи з молодшими школярами в курсі професійно-вибіркової дисципліни “Методика навчання англійської мови в початковій школі”

Іноземні мови. – 1999. - № 2. - С. 50-52

33

Навчання монологічного мовлення

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Ленвіт, 1999. - С. 167-187

34

Вправи для навчання читання на матеріалі американських автентичних підручників

Іноземні мови. – 1999. - №4. - С. 60-62

35

Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста)

К.: Ленвіт, 1999. - С. 11-52

36

Вправи для навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені

К.: Ленвіт, 2000. - 64 с.

37

Конкурс на кращого знавця англійської мови як форма виховного заходу під час педагогічної практики

Іноземні мови. – 2000. - №1. - С. 58-59

38

Зміст професійної освіти вчителя іншомовної культури

Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна.- Харків: Константа, 2000.- Вип. 471. - С. 30-34

39

Основні структурні елементи професійно-методичної діяльності вчителя іноземних мов

Вісник КДЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2000.- Вип. 2. - С. 193-202

40

Навчання домашнього читання іноземною мовою у середніх навчальних закладах

Іноземні мови.- 2000.- №  2. - С. 51-53. (Співавтор Тищенко Ж.О.)

41

Методична підготовка вчителя іноземної мови в системі професіоналізації процесу навчання іноземних мов

Вісник КДЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2000.- Вип. 3. - С. 179-183

42

Тема Animals and Birds на уроці та в позакласній роботі на початковому ступені навчання англійської мови

К.: Ленвіт, 2000. - 64 с.

43

Сторінка студента-дослідника

Іноземні мови.- 2000.- №  4. - С. 70-72

44

Цілі навчання іноземних мов як мов міжнародного спілкування в системі фахової підготовки вчителя іншомовної культури у вищому закладі освіти

Наукові записки. Серія: педагогічні науки.- Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001.- Вип. 32.- Ч. 1. - С. 64-67

 

45

Вибір професійно-вибіркового курсу «Методика навчання англійської мови в початковій школі», Зразки матеріалів до заліку з професійно-вибіркового курсу

Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів.- К.: Ленвіт, 2001. - С. 22-29, 200-217

46

Способи контролю розуміння почутого/прочитаного англомовного повідомлення молодшими школярами

Іноземні мови.- 2001.- № 2. - С. 42-44

47

Чинні вітчизняні навчально-методичні комплекси та навчальні посібники з англійської мови для початкової школи 

Іноземні мови.- 2001.- № 3. - С. 44-48

48

Професійний розвиток особистості студента – майбутнього вчителя іноземної мови для початкової школи у світлі особистісно-діяльнісного підход 

Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць.-К.: НПУ, 2001.- Вип. 6. - С. 17-22

49

Мета як вихідний компонент системи професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови для початкової школи у вищому закладі освіти 

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія.- К.: Вид. центр КНЛУ, 2001.- Вип. 4. - С. 18-22

50.

Формування особистості вчителя іншомовної культури у світлі особистісно-діяльнісного підходу 

 

Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування загальноосвітньої і вищої школи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Секції ІІІ. ІУ.- Полтава: ПДПІ ім. В.Г.Короленка, 2001. - С. 111-114

51

Система методичної підготовки студентів вищих закладів освіти  до професійної діяльності вчителя іноземної мови в початковій школі

Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія Педагогіка і психологія: Зб. статей.- Ч.1.- Вип. 3.- К.: Пед. преса, 2001. - С. 109-116

52

Система методичної підготовки студентів вищих закладів освіти до професійної діяльності вчителя іноземної мови в початковій школі

Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць.- Харків: ХДПУ, 2001.- Вип. 19.- Ч. 2. - С.  95-99

53

Система методичної підготовки студентів вищих закладів освіти до професійної діяльності вчителя іноземної мови в початковій школі

Сучасні освітні технології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Харків: ХДПУ, 2001. - С. 78-79

54

Система методической подготовки будущих учителей английского языка для начальной школы

Психолого-педагогические основы профессиональной подготовки учителя в условиях реформирования общеобразовательной и высшей школы: Материалы Международной научно-практической конференции.- Ч. 2.- Мозырь, 2002. - С. 19-22

55

Навчання монологічного мовлення

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник.- Вид.2-е, випр. і перероб.- К.: Ленвіт, 2002. - С. 167-187 (Співавтор Скляренко Н.К.)

56

Контрольні завдання з методики викладання англійської мови

Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Посібник для студентів.-К.: Ленвіт, 2002. - С. 5-71 (Співавтор Хоменко Е.Г.)

57

Інноваційні тенденції навчання молодших школярів іноземної мови та їх відображення в системі формування у студентів методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи

Педагогічні науки: Зб. наук. праць.- Херсон: ХДПУ, 2002.- Вип. ХХУІ. - С. 120-123

58

Формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови

Рідна школа.- 2002.- №  4. - С. 60-62

59

Навчально-методичний комплект для студента – майбутнього вчителя англійської мови у початковій школі

 

Проблеми професійної підготовки вчителя школи майбутнього: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Мелітополь: МДПУ, 2002.- Т. 2. - С. 141-143

60

Формування у студентів методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи

Іноземні мови.- 2002.- № 2. - С. 27-31

61

Професійні мовленнєві вміння вчителя іноземної мови початкової школи

 

Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції.- Полтава, 2002. - С. 37-40

62

До питання про білінгвальну методичну компетенцію вчителя іноземної мови початкової школи 

Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації: Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна.- Харків: Константа, 2002.-  №  567. - С. 40-45

63

Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи

Іноземні мови.- 2002.- № 4. - С. 48-51

64

Комунікативний розвиток молодшого школяра у сфері рідної мови 

 

Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ: Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ Linguapax-УІІІ. Філологія. Педагогіка. Психологія.- К.: Вид. центр КНЛУ, 2002.- Вип. 6. -  С. 391-396

65

Чинні програми методичної підготовки та навчальні посібники для майбутніх учителів іноземних мов 

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія.- К.: Вид. центр КНЛУ, 2002.- Вип. 5. - С. 7-19

66

Формування іншомовної комунікативної компетенції учнів початкової школи. Анкета для визначення мотивів оволодіння іноземною мовою

Курсова робота з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Посібник для студентів вищих закладів освіти.- К.: Ленвіт, 2003. - С. 55-56

67

Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов

Посібник для студентів.- К.: Ленвіт, 2003. - С. 127-129

68

Зміст і форми методичної підготовки студентів до формування у молодших школярів мовленнєвої компетенції в іншомовному аудіюванні

Іноземні мови.- 2003.- № 2. - С. 31-37

69

Передумови та складники системи методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

Вісник Житомирського педагогічного університету.- Житомир: ЖДПУ ім. І.Франка, 2003.- Вип. 12. - С. 129-132

70

Методи отримання студентами методичних знань як вихідного складника методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія.- К.: Вид. центр КНЛУ, 2003.- Вип. 6. - С. 6-16

71

Типова програма з курсу „Методика викладання англійської мови в початковій школі”

К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. - 64 с.

 

72

Система контролю процесу й результату методичної освіти майбутніх учителів іноземних мов початкової школи

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія.- К.: Вид. центр КНЛУ, 2004.- Вип. 7. - С. 289-303

73

Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

Монографія.- Вид. центр КНЛУ, 2004. - 278 с.

74

Контроль методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

Динаміка наукових досліджень 2004: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.- Том. 25. Педагогіка.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 25-26

75

Навчання аудіювання       

Структурно-логічні схеми і таблиці з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Навч. посібник.- К.: Ленвіт, 2004. - С. 76-84

76

Тема «Професійна компетенція вчителя іноземної мови», Тема «Планування навчального процесу з англійської мови»

Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник.- Вид 2-е, доп. і перероб.- К.: Ленвіт, 2004. - С. 22-29, 200-248

77

Зміст методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

Вища освіта України: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції „Безперервна освіта: реалії та перспективи”.- К.: Інститут вищої освіти АПН України, 2004. - С. 105-106

78

Поточний контроль за процесом методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи 

 

Науковий потенціал світу 2004: М-ли І міжнар. наук.-практ. конф-ції.- Том. 38. Проблеми підготовки фахівців.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 9-11

79

Процесуальне і результативне оцінювання методичної освіти майбутніх учителів іноземних мов початкової школи

Мовна освіта в контексті Болонських реалій: Тези доповідей наукової конференції кафедри ЮНЕСКО КНЛУ.- К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. - С. 88-90

80

Структура методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

Міжнародний форум „Мовна освіта: шлях до інтеграції”: Тези доповідей. К. : Ленвіт, 2005. С. 264-265

81

Освітня автономія студента в процесі методичної освіти

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. Вип. 8. С. 257-263

82

Підготовка майбутніх учителів іноземних мов початкової школи до ведення науково-дослідної роботи в умовах кредитно-модульної системи

Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія Педагогіка і психологія: Зб. статей. Ч.1. Вип. 8. Ялта : РВВ КГУ, 2005. С. 42-48

83

Формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов початкової школи

Reaching out to Children. Гуманістична методологія: Інноваційні технології у навчанні англійської мови на початковому етапі: Тези доповідей. Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2005. С. 5

84

Формування у майбутніх учителів іноземних мов початкової школи критичного мислення

Інноваційні технології навчання мов та культури в умовах євроінтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Біла Церква: БДАУ, 2005. С. 28-30

85

Методична підготовка майбутніх учителів іноземних мов до ведення позакласної роботи в початковій школі   

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. Вип. 9. С. 192-200

86

Колективний результат методичної освіти майбутніх учителів іноземних мов початкової школи 

Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія.– Вип. 295.– Чернівці: Рута, 2006.  С. 9-16

87

З досвіду використання Power Point у лекційному курсі „Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах”

60 років ЮНЕСКО: погляд у майбутнє: Тези доповідей наукової конференції кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. С. 85-87

88

Мультимедійне забезпечення лекції як комплекс засобів активізації пізнавальної діяльності студентів

Іноземні мови. 2006. 2. С. 18-21

89

Створення та впровадження до навчального процесу навчально-методичного комплексу для майбутніх учителів іноземних мов початкової школи

Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. Ніжин : НДПУ ім. М.Гоголя. 2006. № 1. С.29-31

90

Гіпертекстові технології на лекціях з методики викладання іноземних мов

Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. Вип. 3. К. : Вид-во П/П «ЕКМО», 2006. С. 46-54

91

Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи

Навчальний посібник. К. : Ленвіт, 2006. 199 с.

92

Планування уроку англійської мови в початковій школі

Посібник. К.: Ленвіт, 2006. 64 с.

93

Методична підготовка майбутніх учителів іноземних мов до проведення уроків іноземної мови в початковій школі   

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. Вип. 10. С. 209-215

94

Електронний навчальний курс для студентів - майбутніх учителів іноземних мов початкової школи

Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Зб. статей. Ч.1. Ялта : РВВ КГУ, 2006. С.4-6

95

Електронна презентація лекційного матеріалу з методики викладання іноземної мови: лінійний та гіпертекстовий формати

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. Вип. 11. С.164-171.

96

Теоретичні засади розробки концепції методичної освіти майбутніх учителів іноземних мов початкової школи

Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2007.   С. 8-10

97

Електронний посібник „Планування уроку англійської мови в початковій школі”

Materialy czwartej Międzynarodowej naukowi-praktyczney konferencyi Dynamika naukowych badań – 2007”. Tym 4. Pedagogiczne nauky. Filologiczne nauki: Przemyśl: Nauka i studia, 2007. С.79-82 чи електронний ресурс з режимом доступу  http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Pedagogica/21362.doc.htm

98

Модуль самоконтролю студента в електронному  посібнику „Планування уроку англійської мови в початковій школі”

Materialy czwartej Międzynarodowej naukowi-praktyczney konferencyi Nauka: teoria i praktyka – 2007”. Tym 8. Pedagogiczne nauky. Filologiczne nauki: Przemyśl: Nauka i studia, 2007. С.18-19 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Pedagogica/21733.doc.htm

99

Інформаційно-комунікаційна компетенція викладача іноземної мови: розробка авторських додатків

Materiály IY mezinárodní vědecko-praktická konferenceVědecký potenciál světa – 2007”. Díl 3. Pedagogika. Filologické vědy. Psychologie a sociologie. Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2007. С.56-58 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/16_NPM_2007/Pedagogica/22170.doc.htm

100

Сучасні засоби навчання в методичній підготовці майбутнього вчителя/викладача іноземної мови

Materiály IY mezinárodní vědecko-praktická konferenceVědecký potenciál světa – 2007”. Díl 3. Pedagogika. Filologické vědy. Psychologie a sociologie. Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2007. С.32-35 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/16_NPM_2007/Pedagogica/22115.doc.htm

101

Компютерні мультимедійні засоби навчання: досвід розробки та використання

Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції.   К. :  НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. С.11-12

102

Система очікувань студентів щодо методики викладання іноземних мов як фахової дисципліни

Умения и нововъведения: Материали за 3-а международна научна практична конференция. Том. 9. Психология и социология. Політика.  София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2007.  С. 20-22 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/18_NiIN_2007/Psihologia/22576.doc.htm

103

Місце і роль самостійної роботи студентів у фаховій навчальній дисципліні «Методика викладання іноземних мов у СНЗ» 

Materialy ІІІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji Wiadomości naukowej myśli – 2007”. Tym 5. Pedagogiczne nauky. Przemyśl: Nauka i studia, 2007. С. 20-22 чи електронний ресурс з режимом доступу www.rusnauka.com/19_NNM_2007/Pedagogica/23176.doc.htm

104

Результати апробації мультимедійного електронного посібника «Планування уроку англійської мови в початковій школі» 

Materialy ІІІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji Perspektywiczne opracowania nauki i techniki – 2007”. Tym 7. Pedagogiczne nauky. Przemyśl: Nauka i studia, 2007.  С. 26-27 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Pedagogica/23819.doc.htm

105

Навчання майбутніх учителів англійської мови формування в молодших школярів соціокультурної компетенції

Наука и образование без граница: Материали за 3-а международна научна практична конференция. Том. 8. Педагогически науки. Филологични науки.  София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2007. С.51-55  чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/22_NIOBG_2007/ Philologia/24819.doc.htm

106

Система навігації в електронному навчальному посібнику «Планування уроку англійської мови в початковій школі»

Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2007. № 5. С.18-20.

107

Мультимедійна складова електронного посібника як засіб оптимізації подання навчального матеріалу

Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів: Тези доповідей наукової конференції ЮНЕСКО КНЛУ. К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. С. 58-60. (Співавтор Назаров С.М.)

108

Інформаційно-комунікаційна компетенція викладача вищої школи

Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. К. : Політехніка, 2007. № 3 (21). С. 132-137.

109

Мультимедійні електронні засоби навчання: типологія та технологія розробки

Мова, культура й освіта в сучасному світі: Зб. наук. праць.   К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. C. 180-184. (Співавтор Назаров С.М.)

110

Мультимедіа на уроці англійської мови як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів

 Научни дни – 2008: Материали за ІУ международна научна практична конференція. Том 10. Филологични науки. София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. С. 7-10 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/Philologia/28627.doc.htm

111

Сюжетна побудова уроку англійської мови в початковій школі з мультимедійною підтримкою

Научни дни – 2008: Материали за ІУ международна научна практична конференція. Том 11. Психология и социология. История. София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. С.22-25 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/Psihologia/28922.doc.htm

112

Навчальна комп’ютерна програма «Vive le Subjonctif

Materialy ІУ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji Aktualne problem nowoczesnych nauk – 2008”. Tym 10. Pedagogiczne nauky. Muzyka i źycie. Przemyśl: Nauka i studia, 2008.  С. 30-33 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Pedagogica/32500.doc.htm (Співавтор Руснак Д.А.)

113

Електронні засоби навчання у підготовці фахівців з іноземних мов (на прикладі навчальної комп’ютерної програми «Vive le Subjonctif !») 

Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. Вип. 4. К. : Вид-во П/П «ЕКМО», 2008. С. 44-53 (Співавтор Руснак Д.А.)

114

Діяльнісний розвиток молодшого школяра в процесі навчання іноземної мови

Zprávy vědecké ideje – 2008: Materiály IY mezinárodní vědecko-praktická konference. Díl 7. Pedagogika. Psychologie a sociologie. Hudba a život. Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2008.  С. 59-62 чи електронний ресурс з режимом доступу

http://www.rusnauka.com/29_NNM_2008/Psihologia/35725.doc.htm

115

Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності: знання й уміння викладача

Постигането на висшето образование – 2008: Материали за ІУ международна научна практична конференция. Том 7. Педагогически науки. София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. С. 57-59 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Pedagogica/36672.doc.htm

116

Інформаційно-комунікаційний портфель викладача іноземної мови

Vědeckỳ průmysl evropského kontinentu – 2008: Materiály IY mezinárodní vědecko-praktická konference. Díl 8. Pedagogika. Hudba a život. Tĕlovýchiva a sport. Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2008. С. 95-96 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/33_NIEK_2008/Pedagogica/37254.doc.htm

117

Освітній потенціал уроку англійської мови: формування у молодших школярів читацького інтересу

Věda a technologie: krok do budouchosti – 2009: Materiály Y mezinárodní vědecko-praktická konference. Díl 10. Filologicke vedy. Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2009. С. 5-7 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/6_NiTSB_2009/Philologia/41380.doc.htm

118

Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання комп’ютерних засобів навчання

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія Педагогічні науки : Зб. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – №  63. C. 16-20.

119

Мультимедійний електронний навчальний посібник «Урок англійської мови в початковій школі»: досвід розробки та результати апробації

Наука і освіта. 2009. № 4. С. 106-110 (Співавтор Назаров С.М.)

 

120

Інформаційно-комунікаційний портфель як засіб професійної автономії викладача

Věda a vznik – 2009/2010: Materiály Y mezinárodní vědecko-praktická konference. Díl 16. Pedagogika. Tĕlovýchova a sport. Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2009/2010. С. 42-44

121

Мультимедийное электронное пособие «Урок английского языка в начальной школе»: проектирование и технология разработки

Языковое образование в условиях перехода к новым государственным стандартам: цели, содержание, технологии: Материалы международной научно-практической конференции. – В 2 ч. Ч. 2 / редкол.: Н.П.Баранова (отв. ред.) и др. Минск: МГЛУ, 2010. С. 119-121

122

Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови

Монографія: Вид. центр КНЛУ, 2010. 138 с.

123

Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей

Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: М-ли міжнар. науково-практич. конф. К.: Політехніка, 2010. C. 11-12

124

Інформаційно-комунікаційний портфель викладача як засіб його професійної автономії

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». Вип. 62. № 897. Харків, 2010. С. 164-168

125

Мультимедійна складова в електронному навчальному посібнику “Урок англійської мови в початковій школі”: технологія розробки та результати апробації

Людина. Комп’ютер. Комунікація / За ред. Ф.С.Бацевича : Зб. наук. праць. Львів : Вид-во НУ «Львівська Політехніка», 2010. С. 302-304

126

Інформаційно-комунікаційна автономія викладача

Філологія і освітній процес: 21 століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 145-річчю Одеського національного університету та 50-річчю факультету романо-германської філології. Одеса : Вид-во КП ОМД, 2010. – C. 199-201

127

Електронні vs. друковані навчальні посібники: технологія розробки й написання та результати апробації

Наука і освіта : [спецвипуск] : проект д. пед. н. проф. Е.Е.Карпової «Сучасна вища освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика». 2010. – № 7 / LХХХХIY. С. 30-32

128

Навчальна комп’ютерна програма-тренажер „Deutsch nach Englisch“ як засіб формування плюрикультурної професійно орієнтованої комунікативної компетенції в діалогічному мовленні другою іноземною мовою у майбутніх фахівців сфери обслуговування

Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. – Вип. 42. – К. : Вид центр КНЛУ, 2010.  С. 142-147 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.knlu.kiev.ua/ua/c_inf/conf/Okopna.pdf  (Співавтор Я.В.Окопна)

129

Особливості використання пісень на різних ступенях навчання англійської мови

Zprávy vědecké ideje  – 2010 : Materiály YI mezinárodní vědecko-praktická konference. Díl 10. Pedagogika. Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2010.  С. 81-83 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/30_NNM_2010/Pedagogica/73100.doc.htm

130

Режими учіння студента при роботі з навчальною комп’ютерною програмою-тренажером „Deutsch nach Englisch

Vědecký průmysl evropského kontinentu  – 2010 : Materiály YI mezinárodní vědecko-praktická konference. Díl 18. Pedagogika. Psychologie a sociologie. Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2010.  С. 21-22 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Pedagogica/74823.doc.htm (Співавтор Я.В.Окопна)

131

Мультимедійні електронні засоби навчання іноземних мов: із досвіду розробки 

 

Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. Додаток 4. Том ІІІ (21). Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 2010. С. 12-18. (Співавтор Я.В.Окопна)

132

Методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні у студентів мовних спеціальностей

Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці): Навчальний посібник. К. : Ленвіт, 2011. С. 175-189

133

Самостійне вдосконалення англомовного аудіювання: методичні поради студентам-немовникам

Aktuálni vymoženosti vĕdu – 2011 : мateriály YII mezinárodní vědecko-praktická konference. – Díl 10. Psychologie a sociologie. Pedagogika. – Praga: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2011. C. 105-107 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/17_AND_2011/Pedagogica/2_89831.doc.htm (Співавтори М.М.Волошинова, О.М.Метьолкіна)

134

Готовність викладача іноземної мови до розробки електронних засобів навчання

Динамикатана съвременната наука – 2011 : Материали за УІІ международна научна практична конференция. – Том 5. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. C. 15-17 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/18_DSN_2011/Pedagogica/2_90308.doc.htm

135

Електронні засоби навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей

Наука і освіта : [спецвипуск] : проект д. пед. н. проф. Е.Е.Карпової «Вища освіта в сучасному суспільстві: шляхи оновлення та засоби реформування». 2011. – № 6 / СІІ. С. 26-30. (Співавтори М.М.Волошинова, О.М.Метьолкіна, Я.В.Окопна)

136

З досвіду організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів іноземних мов

Nastolení moderní vĕdy – 2011 : мateriály YII mezinárodní vědecko-praktická konference. – Díl 16. Pedagogika. – Praga: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2011. C. 60-62 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/25_NNP_2011/Pedagogica/2_91841.doc.htm

137

Діяльнісний метод навчання іноземної мови в початковій школі

Perspektywiczne opracowania są nauką I technikami – 2011: Materiały УІІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Volume 27. Pedagogiczne nauky. Przemyśl: Pedagogiczne nauki, 2011 C. 82-84 чи електронний ресурс з режимом доступу   www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Pedagogica/4_94842.doc.htm

138

Мультимедійний методичний посібник «Professional Interpreter Trainer»

 

Vĕdecký průmysl evropského kontinentu – 2011 : мateriály YII mezinárodní vědecko-praktická konference. – Díl 15. Pedagogika. – Praga: Publishing House «Education and Science», 2011. – C. 30-31 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Pedagogica/2_95830.doc.htm (Співавтор Т.Г.Кириченко)

139

Мультфільм на уроці іноземної мови

Бъдещето въпроси от света на науката – 2011 : Материали за УІІ международна научна практична конференція. – Том 20. Педагогически науки. Държавна администрация. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – C. 24-26 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Pedagogica/5_97547.doc.htm

140

Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації

Колективна монографія. K. : Вид. центр КНЛУ, 2012. 160 с. (колектив авторів)

141

Як зрозуміти співрозмовника?

Готуймося до Євро – 2012 : Спілкуймося англійською ! : Навчальний посібник. – К. : Ленвіт, 2012. – 157 с. (колектив авторів)

142

Навчальний сайт для майбутнього вчителя

іноземної мови початкової школи

Ключови въпроси в современната наука – 2012 : Материали за УІІІ международна научна практична конференція. – Том 13. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. С. 86-87 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2012/Pedagogica/2_108767.doc.htm

143

Вітчизняні електронні засоби навчання іноземних мов: тенденції і перспективи  розробки

Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних та психолого-педагогічних дисциплін : Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Ялта : Євпаторія : РВВ КГУ, ЕІСН КГУ, 2012. – С. 7-12.

144

Набуття студентами знань про електронні засоби навчання іноземних мов

Педагогічний процес : теорія і практика : Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: ТОВ Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2012. – С. 49-57.

145

Сінквейн як прийом формування іншомовної комунікативної компетентності

Найновите постижения на европейската наука – 2012 : Материали за УІІІ международна научна практична конференция. 17–25.06.2012. – Том 11. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. С. 51-53 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/18_ADEN_2012/Pedagogica/5_113581.doc.htm

146

Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні

Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 19-30.

147

Електронні засоби формування методичної компетентності у майбутніх учителів іноземних мов у початковій школі  

Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : колективна монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – С. 143-150.

148

Тематичний ранок для молодших школярів «Літературна англомовна казка: Дж.Р.Кіплінґ»

Vznik moderní vĕdecké – 2012 : мateriály YIII mezinárodní vědecko-praktická konference, 27.09–05.10.2012 roku. – Díl 10. Pedagogika. – Praga: Publishing House «Education and Science», 2012. C. 13-15 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/27_SSN_2012/Pedagogica/3_117146.doc.htm

149

Сучасні тенденції науково-методичного дослідження

процесу професійно орієнтованого навчання іноземних мов

у нелінгвістичних ВНЗ

 

Vĕdecký průmysl evropského kontinentu – 2012 : мateriály YIII mezinárodní vědecko-praktická konference. – Díl 14. Pedagogika. Hudna a život. – Praga: Publishing House «Education and Science», 2012. C. 34-36 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Pedagogica/5_121416.doc.htm

150

Авторські електронні засоби навчання іноземних мов для студентів нелінгвістичних спеціальностей

Moderní vymoženosti vĕdy – 2013 : мateriály ІХ  mezinárodní vědecko-praktická konference. – Díl 38. Pedagogika. – Praga: Publishing House «Education and Science», 2013. C. 16-18 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Pedagogica/5_128701.doc.htm

151

Теорія і практика формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей

Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. 383 с. (колектив авторів)

152

Освітні комп’ютерні технології у фаховій підготовці вчителів іноземних мов

Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). Вип. 119. Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2013. С. 192-196

153

 

Позакласна робота з іноземної мови в початковій та основній школі: сценарії позакласних заходів

Посібник // Бібліотечка журналу «Іноземні мови». – 2013. № 2. 63 c. (Співавтор Н.В.Майєр)

154

Зорово-слухові орієнтири сприймання та запам’ятовування англомовного аудіотексту старшими дошкільниками: результати експериментального навчання

Nastolení moderní vĕdy 2013 : мateriály IX mezinárodní vědecko-praktická konference. Díl 8. Pedagogika. Psychologie a sociologie. Hudba a život. - Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o. 2013. C. 37-39 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/29_SSN_2013/Pedagogica/5_146268.doc.htm (Співавтор А.Г.Мокіна)

155

Використання Facebook у навчанні студентів англомовного письма: за та проти

Nauka i inowacja-2013 : Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Vol. 11. Pedagogiczne nauki. Fizyczna kultura i sport. Przemyśl : Nauka i studia. – 2013. – C.40-42 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/27_NII_2013/Pedagogica/5_146501.doc.htm (Співавтор М.С.Глазунов)

156

Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні 

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія та практика: підручник для студ. / під ред.С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – С. 280-296.

157

Експериментальне навчання старших дошкільників англомовного аудіювання з використанням мультимедійної презентації

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.- Вип. 6 (72). Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. C. 66-70 чи VI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті” : електронний ресурс з режимом доступу http://st.zu.edu.ua/conf/docs/ukr/ua3.pdf (Співавтор А.Г.Мокіна)

158

Електронні засоби навчання іноземних мов: аналітичний огляд вітчизняних науково-методичних досліджень

Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство).  Вип. 128. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014.  С. 280-285. 

159

Особливості самостійної позааудиторної роботи майбутніх викладачів французької мови з оволодіння методичною компетентністю

Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 3 до Вип. 31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – К. : Гнозис, 2014. С. 365-371 (Співавтор Н.В.Майєр )

160

Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень

Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. 148 c. (колектив авторів)

161

Кліпове мислення vs. учіння студентів

Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія : Матеріали доповідей ІV Міжнародної наукової конференції. – Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2014.   C. 8-11

162

Сучасні тенденції науково-методичного дослідження процесу професійно орієнтованого навчання іноземних мов у вітчизняних ВНЗ

Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали Іу міжнародної науково-практичної конференції, 2014 р.  – Тернопіль : Крок, 2014. C. 132-133

163

Зоро-слухові підказки для переказу англомовної казки старшими дошкільниками: результати експериментального навчання

Україна і світ : діалог мов та культур : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – C. 534-536 (співавтор А.Г.Мокіна)

164

Психолінгвістичні передумови формування франкомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів

Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2014. – Вип. 17. C. 155-164 (співавтор Є.В.Яковенко-Глушенкова )

165

Освітній сайт як засіб навчання молодшого школяра техніки читання англійською мовою

Іноземні мови. – 2014. – № 3. C. 3-7

166

«Tricolín: ayer, hoy, mañana»: сценарій позакласного заходу з іспанської мови для молодших школярів

Іноземні мови. – 2014. – № 4. C. 53-56

167

Особливості організації професійно орієнтованого навчання аудіювання майбутніх учителів іспанської мови з використанням освітнього сайту

Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). Вип. 136. – Кіровоград Видавець Лисенко В.Ф., 2015. C. 377-383

168

Навчання іспанської мови школярів у контексті культурологічного підходу (тема «Las Navidades»)

Іноземні мови. – 2015. – № 1. C. 3-7

169

Іспаномовні персонажі Mafalda та Pocoyó як віртуальні співрозмовники школярів і студентів

Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: Електронне видання, 2 квіт. 2015 р., Полтава: ПолтНТУ.- C. 156-159 чи електронне джерело з режимом доступу http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*8801 

170

Компетентність в аудіюванні вчителя і викладача іспанської та французької мов : теорія і практика формування

Колективна монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. 168 с. (співавтори - Майєр Н. В., Руснак Д. А.,  Яковенко-Глушенкова Є.В.)

171

Лексичний складник лінгвосоціокультурної компетентності на уроках іспанської мови в початковій школі

Педагогічні науки. - Херсон:  Вид-во ХДУ, 2015. Вип. 67. С. 62-68

172

Освітній сайт як засіб формування у студентів-філологів компетентності в іспаномовному аудіюванні

Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 50-54

173

Методичний проект для учителя початкової школи «Азбука квітів – El abecedario de flores / The flowers ABC»

Іноземні мови. – 2015. – № 3. C. 45-52.

174

Позааудиторна рольова гра «El mejor viaje turístico de flores» / «The best flower tour» для майбутніх менеджерів міжнародного туризму

Лінгвістична теорія та практика: історичне надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті д. філол. н., проф. А.К.Корсакова. – Одеса: МГУ, 2015. С. 3-14.

175

Мультимедійний наочний посібник «Las Navidades en España»: два користувачі – два формати

Іноземні мови. – 2015. – № 4. C. 48-51.

176

Позааудиторний захід з іспанської мови для студентів-філологів «Películas de animaciónlos ganadores de los Premios Goya»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». – Вип. 82.  Педагогічні науки, 2015. C. 4-8.

177

Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні. Особливості формування іншомовної  комунікативної компетентності в учнів початкової школи

Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах: англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова: Навчальний посібник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. – К. : Ленвіт, 2016. С. 181-190, 306-316.

178

Мультимедійні засоби і прийоми професійно орієнтованого навчання іноземної мови: сінквейн-колаж і цифрове розповідання

Матеріали У наукової конференції з міжнародною участю «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів»: Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. C. 15-18.

179

Професійно орієнтований проект «Turismo ecológico»

Матеріали міжнародного науково-практичного семінару   «Проектна діяльність як інструмент досліджень навчання та інновацій»: Ніжин: видавець ПП Лисенко М.М., 2016. C. 10-12.

180

El oso Traposo - віртуальний помічник  учителя іспанської мови початкової школи

Іноземні мови. – 2016. – № 1. C. 15-17.

181

Лінгвокраїнознавчий мультимедійний сінквейн-колаж «Квіти України»

Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України: Матеріали У Всеукраїнської науково-практичної конференції , 31 бер. - 1 квіт. 2016, Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара. C. 7-9.

182

Мультимедійний сінквейн-колаж «Las Navidades en España» як сучасний засіб унаочнення країнознавчої лексики

Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнородною участю, 7 квіт. 2016 р., Полтава: ПолтНТУ. C. 127-130. Режим доступу http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*11361 

183

Автентичні іспаномовні персонажі – віртуальні помічники вчителя іспанської мови

Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 144. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. C. 276-280.

184

Tío Spanish - віртуальний учитель / викладач іспанської мови

Іноземні мови. – 2016. – № 2. C. 10-13.

185

Мультимедійний сінквейн-колаж й освітнє цифрове розповідання як сучасні засіб і прийом навчання іноземної мови

Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. Чернівці : Видавничий Дім «Родовід», 2016. – Вип. 11-12, Ч. 1. C. 44-47.

186

Теорія і практика проведення позааудиторної роботи з іноземної мови: сценарії заходів французькою й іспанською мовами

Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. 96 c. (співавтори Майєр Н.В., Руснак Д.А.)

187

Професійно орієнтований мультимедійний сінквейн-колаж як сучасний засіб унаочнення

Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з питань методики викладання іноземної мови, 23 квіт. 2016 р., Одеса: Одеський нац. університет імені І.І.Мечнікова. С. 7-10.

188

Мультимедійний посібник "Методика навчання  іноземної мови в початковій школі: результати 10-тирічного досвіду апробації й удосконалення"

Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції. – ТНЕУ, 17-18 трав. 2016, Тернопіль: Астон. – С. 126-128. 

189

Мультимедійний посібник "Методика навчання  іноземної мови у вищій школі"

Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». Ніжин: видавець ПП Лисенко М.М., 2016. C. 16-18.

190

Аналітичний огляд освітніх сайтів для навчання угорської мови

Іноземні мови. – 2016. – № 3. C. 42-46 (співавтор Т. В. Солом'янюк ).

191

Засоби формування методичної компетентності вчителя / викладача іноземної мови: тенденції й перспективи

Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 15 лист. 2016.  – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, – С. 14-19. – Режим доступу http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/Конференция_2016_сборник.pdf

192

Сучасні тенденції розроблення засобів формування іншомовної комунікативної компетентності: за результатами науково-методичних досліджень

Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: Зб. наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. К.: Аграр Медіа Груп, 2016. С. 26-32. 

193

Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності

Монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. 108 c.

194

Сучасні засоби формування іншомовної комунікативної компетентності

Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХУІ наукової конференції з міжнародною участю, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2 лют. 2017. C. 13-14.

195

Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності 

Іноземні мови. – 2017. – № 1. C. 17-22.

196

Сучасні засоби формування іншомовної комунікативної й методичної компетентності

Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 154. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. C. 591-596.

197

Seis sombreros para pensar - інтерактивна технологія формування методичної компетентності викладача іспанської мови

Мова. Свідомість. Концепт: збірник наукових статей. Вип. 7. Вид-во Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2017. С. 239-242.

198

Six thinking hats - інтерактивна технологія формування методичної компетентності викладача іноземної мови

Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. Чернівці : Видавничий Дім «Родовід», 2017. – Вип. 1 (15). C. 64-67.

199

Сучасні підходи до формування іншомовної фонетичної компетентності в загальноосвітньому навчальному закладі 

Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів Круглого столу 12 трав. 2017р. К. : Міленіум. С. 154-157.

200

Методичний батл й інтерактивна технологія формування методичної компетентності викладача іспанської мови

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 3 (352), –  2017. C. 308-312.

201

Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності

Колективна монографія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. 160 c. (співавтори Руснак Д. А., Стрілець В. В., Коробейнікова Т. І., Ярошенко О. В., Ігнатенко В. Д.)

202

Креативне письмо на уроках іноземної мови: малі віршовані форми як засоби формування міжкультурної компетентності

Іноземні мови. – 2017. – № 2. C. 11-15.

203

Аудіовізуальна компетентність як цільова в подкаст-технології навчання іноземних мов і культур

Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції 28 квіт. 2017 р. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. C. 26-27.

204

Блог і подкаст технології формування міжкультурної компетентності на різних ступенях навчання іноземної мови

Іноземні мови. – 2017. – № 3. C. 3-9.

205

Сучасні підходи до навчання іноземних мов і культур

Викладання іноземних мов для працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: Матеріали міжвузівського методичного семінару 12 жовт. 2017 р.К. : НАП України. С. 13-14.

206

Подкаст як сучасний засіб формування іспаномовної аудитивної компетентності

Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ХХХУІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 жовт.: Зб. наук. праць. – Вип. 36. – Переяслав-Хмельницький, 2017.  C. 218-221 http://confscientific.webnode.com.ua (Співавтор - А.М.Рубан )

207

Особистісно-діяльнісний підхід до формування іншомовної комунікативної компетентності

Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 25-27 жовт. Дніпро: Літограф, 2017. С. 76-78 (Співавтор - М.Б.Щербина)

208

Навчальні прийоми інтерактивної технології формування іншомовної компетентності в говорінні

Тенденції та перспективи розвитку науки й освіти в умовах глобалізації: Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 31 жовт.: Зб. наук. праць. – Вип. 29. – Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 288-290 http://confscientific.webnode.com.ua (Співавтор - Є.П.Міцай)

209

Способи контролю розуміння школярами / студентами іспаномовного аудіотексту

Тенденції та перспективи розвитку науки й освіти в умовах глобалізації: Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 28 лист.: Зб. наук. праць. – Вип. 30. – Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 270-273 http://confscientific.webnode.com.ua (Співавтор - А.М.Рубан)

210

Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів: емоційна диференціація

Тенденції та перспективи розвитку науки й освіти в умовах глобалізації: Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 28 лист.: Зб. наук. праць. – Вип. 30. – Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 274-276 http://confscientific.webnode.com.ua (Співавтор - М.Б.Щербина)

211

Авторські мультимедійні засоби формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності

Викладання європейських мов та євроінтеграція : Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків: Національна академія Національної гвардії України, 7 груд.  2017. - С. 15-17.

212

Едютейнмент як технологія формування методичної компетентності викладача іноземної мови

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2017. – № 4. – C. 119-126.

213

Блоги як сучасні засоби формування міжкультурної компетентності

Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – Вип. 29. Том 2. – 2017. C. 18-21.

214

Авторські блоги викладачів іспанської мови: суперники чи соратники?

Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2018. C. 23-25  http://www.cuspu.edu.ua/ua/ii-international-scientific-and-practical-internet-conference-foreign-language-in-professional-training-of-specialists-issues-and-strategies/about-us

215

Сучасні засоби формування у студентів міжкультурної компетентності

Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 165. – Кропивницький: Вид-во «КОД», 2018. – С. 417-422

216

Посібник для самостійної роботи студентів магістратури з вибіркових дисциплін «Сучасні технології навчання іноземних мов і культур» й «Інноваційні підходи до навчання іноземних мов і культур»

Навчальний посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2018. 60 c.

217

Професійно орієнтований підхід до навчання іноземної мови як непрофільної дисципліни

Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 24 квіт. К.: НАПУ, 2018. С. 13-14.

218

Різновиди професійно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови як непрофільної дисципліни

Комунікація у сучасному соціумі: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 черв. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. С.  http://conferences.lnu.edu.ua/index.php/communicatios/communication-2018/paper/view/24

219

Мультимедійний наочний посібник як засіб формування у студентів-філологів лінгвосоціокультурної компетентності

Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: Матеріали УІ міжнародної науково-практичної конференції. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. – С. 48-51 http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/654

220

Технології формування методичної компетентності викладача іноземної мови

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Вип. 28. 2018. С. 189-197 https://doi.org/10.32589/2412-9283.28.2018.135592

221

E-Learning in Professionally Oriented German Communicative Competence Formation of Students Majoring in Tourism Management 

Edvanced Education. 2018. Issue 9. P. 114-125 http://ae.fl.kpi.ua/article/view/132499 (Співавтор - Jana Okopna) DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.132499

222

 Вибіркова дисципліна «Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладі середньої освіти»: удосконалення методичної компетентності вчителя

Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 20. – Том. 1. – 2018.   C. 89-91.

http://www.aphn-journal.in.ua/20-1-2018

223

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у початковій школі

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. Вип. 29. 2018. С. 162-169. https://doi.org/10.32589/2412-9283.29.2018.154010

224

Practitioner of EFL for non-English Majors: Specific Professional Needs

Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. – 2018. – Vol. 6 – No. 3. – P. 467-474 (Співавтор - Oksana Matsnieva ) http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/issue/view/19;https://doi.org/10.22190/JTESAP1803467B

225

Посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату з вибіркової дисципліни «Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладах середньої освіти»

Навчальний посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2019. 68 c.

226

 Засоби формування міжкультурної комунікативної компетентності: автентичний мультфільм «Сосо»

Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Виниченка 2019. С. 103-105.

227

Технологія ед'ютейнмент як тренд у навчанні іноземної мови

Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 27 бер. 2019 р.К. : НАП України. С. 31-32.

228

El Día de Muertos: iнтерактивнi завдання блогу ProfeDeELE

Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 23. – Том. 1. – 2019. C. 95-99.

http://www.aphn-journal.in.ua/23-1-2019

229

Автентичні медіа-ресурси як засіб формування у майбутніх учителів французької мови міжкультурної комунікативної компетентності

Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – Том 70. – № 2. C. 165-179 (співавтор - Д. А. Руснак)https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2440/1464

DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2440

230

Методичний сінквейн-колаж як мультимедійний формат плану-конспекту уроку / аудиторного заняття іноземної мови

Ad orbem per linguas. До світу через мови: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2019. C. 497-499.

231

Сучасні формати диктанту з іноземної мови

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 30. – 2019. C. 172-179. https://doi.org/10.32589/2412-9283.30.2019.177444

232

Аналітичний огляд навчальних матеріалів «Tío Spanish: Aprender Español Online»

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 30. – 2019. C. 199-202 (співавтор - В. В. Заїка ). https://doi.org/10.32589/2412-9283.30.2019.177446

233

Посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату з вибіркової дисципліни «Методика формування іспаномовної лінгвосоціокультурної компетентності школярів у закладах загальної середньої освіти»

Навчальний посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2019. 72 c.

234

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи майбутніх учителів іспанської мови з вибіркових дисциплін курсу методики

Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов: Матеріали УІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – С. 52-54.

235

The differentiated teaching English-speaking interaction to prospective teachers

Science and Education a New Dimension, Pedagogy and Psychology, YII (84). – Issue 207. – 2019 Nov. - P. 39-42 (співавтор - Madina Shcherbyna)

236

The forming professionally oriented German communicative competence of future managers in tourism with the help of virtual moodle system

International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), Kyiv, Ukraine, 2019, Р. 894-897 (співавтор - Yana Okopna) https://ieeexplore.ieee.org/document/9061344

237

Модерація й розвиток критичного мислення майбутніх учителів іспанської мови як технології формування методичної компетентності

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 31. – 2019. C. 43-52. https://doi.org/10.32589/2412-9283.31.2019.192419

238

Рецензія на навчально-методичний посібник студентів магістратури й аспірантури «Методи та організація сучасних досліджень з методики навчання іноземних мов і культур»

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 31. – 2019. C. 178-179 (співавтор - Т. І. Левченко ).

239

Різновиди автентичних медіа-ресурсів як засобів формування у майбутніх учителів французької мови міжкультурної комунікативної компетентност

International and practical conference “Issues of modern philology in the context of the interaction of languages and cultures”, Venice, Italy, Dec 27-28, 2019. - P. 150-154 (співавтор - Руснак Д. А.)

240

Диктант з іноземної мови як комплексна вправа

Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: Збірник тез доповідей ІУ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Виниченка 2020. - C. 74-76.

241

Authentic media resources as means of formation of intercultural communicative competence for prospective French language teachers / lecturers

Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect: Monograph. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. P. 20-37 (співавтор - Diana Rousnak) DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-38-9-2

242

Potencial for the use of ITC in teaching scientific and technical translation

Інформаційні технології і засоби навчання . – 2020. – Том 76. № 2. P. 86-95 (співавтор - Valentyna Strilets) https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2812

DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.2812

243

Aкадемічне співавторство як тренд у навчанні іншомовного письма

Ad orbem per linguas. До світу через мови: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2020. C. 422-424.

244

Академічне співавторство: аналітичний огляд прийомів і засобів навчання іншомовного письма

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 32. – 2020. C. 167-172 DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.32.2020.207778

245

Методична скарбничка студента-практиканта: всесвітній день книги в завданнях блогів laclasedeele.com i profedeele.es

Іноземні мови. - 2020. - № 3. - С. 35-44

246

Самостійна робота студентів з елективного курсу «Сучасні засоби навчання іспанської мови» в умовах дистанційного навчання

Іноземні мови. 2020. 4. С. 34-40
247

Вибіркові навчальні дисципліни з курсу методики для майбутніх викладачів іноземних мов

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 33. – 2020. C. 88-92 DOI: DOI:https://doi.org/10.32589/2412-9283.33.2020.221689
248 Силабус вибіркової дисципліни «Психолого-педагогічні аспекти навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти» Навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 014 Середня освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти. К.: Вид. центр КНЛУ, 2021. 52 c.
249 Стежини наукового пошуку Леонід Черноватий: біобібліографічний покажчик. Вінниця: Нова книга, 2021. C.17-18.
250

Типи подкастів як сучасного засобу формування у майбутніх учителів іспаномовної аудитивної компетентності

«Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції «Світ цінностей і цінності у світі». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2021. - С..26-27 (співавтор - Дмитрієва Є. П. )
251

Швидкісне знайомство як інтерактивна форма навчання іноземної мови й культури

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 34. – 2021. C. 124-131.
252

Лепбук і лепбукінг – альтернатива цифровим засобам і технологіям навчання іноземних мов?

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 35. – 2021. C. 88-96.
253

Кроссенс як візуальна опора для навчання іноземних мов і культур

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції  "Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії»: Збірник тез доповідей. Кропивницький, 2022. C. 139-142.

254

Зміст вибіркової дисципліни  «Візуальні опори для навчання іноземних мов і культур»

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 36. – 2022. C. 103-110.
255

Cardmaking як професійне вміння вчителя іспанської мови

«Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконфенції «Україна у транскультурному й мультимодальному світі». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2022. - С. 380-382
256

Development of Professionally Oriented Intercultural Competence of Future Tourism Experts in the Conditions of Post-Industrial Postmodern Society

Postmodern Openings. - Vol. 13. - No. 4 (2022). - P. 389-401 (співавтор - Яна Окопна).

 

257

Сучасні засоби навчання іноземної мов й культури

Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. - Переяслав: Університет Григорія Сковороди в Переяславі. - 2022. - С. 12-15.
258

Засоби реалізації технології навчання іспанської мови «Діалог культур»

Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеський національний морський університет, 25-26 листопада 2022, Одеса – Львів – Торунь: LigaPress, Ч. 3. - С. 316-320.
259

Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності викладача іноземної мови

International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences»: conference proceedings. Fergana, the Republic of Uzbekistan. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. - P.101-105.
260

Науково-асистентська практика як складник практичної професійно-методичної підготовки майбутніх викладачів романських мов  

Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – Вип. 37. – 2022. - C. 35-44 (співавтор - Н. В. Майєр)