Тема 2

Домашняя Вверх

 

Практичне заняття № 2

Тема «Технології навчання іноземних мов і культур з використанням опор»

 

 

1. Типи опор для формування іншомовної комунікативної компетентності

        1. Конспект лекції.

        2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник/ за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – підрозділи «Засоби формування … компетентності».

        3. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях: навчальний посібник. – К. : Ленвіт, 2004. – С. 94-98, 104-118.

 

2. Комікс як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності

1. Конспект лекції.

2. Щербина М. Б. Формування англомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів засобами коміксів: Дипломна робота режим доступу www.bigich.knlu.kyiv.ua/Madina%202015.docx

3. Щербина М. Б. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами коміксів // Іноземні мови. – 2016. – № 1. – С. 31-36.

 

3. Колаж як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності

1. Григоріадіс Ю. І., Устименко О. М. Фрагмент практичного заняття з англійської мови з розвитку вмінь монологічного мовлення студентів третього курсу з використанням колажу на гостру соціальну тематику // Іноземні мови. – 2017. – № 4. – С. 62-64.

 

4. Мультимедійний посібник як сучасний засіб унаочнення лінгвокраїнознавчого матеріалу

1. Бігич О. Б. Мультимедійний наочний посібник «Las Navidades en España»: два користувачі – два формати // Іноземні мови. – 2015. – № 4. – С. 48-51. – Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/im 2015 4 10

2. Бігич О. Б. Мультимедійний наочний посібник «Las Navidades en España» // Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності: Монографія.  К.: Вид. центр КНЛУ, 2017.  С. 62-70. - Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

 

Додаткові джерела

1. Бігич О. Б. Лінгвокраїнознавчий мультимедійний сінквейн-колаж «Квіти України» // Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України: Матеріали У Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 7-9.

2. Бігич О. Б. Мультимедійний сінквейн-колаж «Las Navidades en España» як сучасний засіб унаочнення країнознавчої лексики // Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Полтава: ПолтНТУ, 2016 р. Режим доступу http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*11361

3. Бігич О. Б. Мультимедійні засоби і прийоми професійно орієнтованого навчання іноземної мови: сінквейн-колаж і цифрове розповідання // Матеріали У наукової конференції з міжнародною участю «Kогнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів»: Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 15-19.

4. Бігич О. Б. Мультимедійний сінквейн-колаж й освітнє цифрове розповідання як сучасні засіб і прийом навчання іноземної мови // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий Дім «Родовід», 2016. – Вип. 11-12, Ч. 1. – С. 44-47.

5. Бігич О. Б. Мультимедійний сінквейн-колаж «Las Navidades en España» // Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності: Монографія.  К.: Вид. центр КНЛУ, 2017.  С. 70-73. – Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

6. Бігич О. Б. Професійно орієнтований мультимедійний сінквейн-колаж як сучасний засіб унаочнення // Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з питань методики викладання іноземної мови, Одеса: ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2016. – С. 7-10.

7. Бігич О. Б. Сінквейн як прийом формування іншомовної комунікативної компетентності // Найновите постижения на европейската наука – 2012 : Материали за УІІІ международна научна практична конференция. 17-25 юни, 2012. – Том 11. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – С. 51-53.