Тема 2

Домашняя Вверх

Практичне заняття № 2

Тема «Професійно орієнтований підхід до навчання іноземних мов і культур»

 

 

 1. Різновиди професійно орієнтованого підходу до навчання іноземних мов і культур.

          1. Конспект лекції.

          2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 89-90.

       3. Черниш В. В. Методика формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції у студентів мовних спеціальностей // Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2011. – С. 261-310.

4. Бігич О. Б. Професійно орієнтований підхід до навчання іноземної мови як непрофільної дисципліни // Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24 квіт. К.: НАПУ, 2018. - С. 13-14.  

5. Бігич О. Б. Різновиди професійно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови як непрофільної дисципліни // Комунікація у сучасному соціумі: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 черв. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018.  – Режим доступуhttp://conferences.lnu.edu.ua/index.php/communicatios/communication-2018/paper/view/24

 

2. Інтегрований підхід (Content Language Integrative Learning - CLIL ).

1. Конспект лекції.

2. Бориско Н. Ф. Інтегроване навчання іноземних мов у мовному ВНЗ: переваги та обґрунтування. Особливості формування фонетичної компетентності в умовах інтегрованого навчання іноземних мов у мовному ВНЗ  // Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2011. – С. 89-106, 107-140.

3. Гутник В. М. Формування фонетичної компетентності у майбутніх учителів німецької мови у комунікативному вступному колективному курсі: автореф. дис. … канд. пед. наук, 2017. – 24 с.

4. Коновальчук С. А. Методика інтегрованого навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів: автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02. – К., 2017. – 19 с.

5. Маслова С. Я. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу: автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02. – К., 2016. – 20 с.

 

3. Підходи «навчання через зміст» (Сontent-based Іnstruction), занурення і «навчання через роблення» (Learning by doing).

          1. Конспект лекції

2. Тарнопольський О. Б. Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. – 2011. – № 3. – С. 23-27.

3. Тарнопольський О. Б. Навчання через зміст спеціальності в курсах іноземної мови для професійних цілей у немовних вишах / О. Б. Тарнопольський // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2011. – Ч. ІІ. – № 12.

4. Тарнопольський О. Б. Навчання через роблення у викладанні іноземної для професійного спілкування студентам немовних спеціальностей / О. Б. Тарнопольський // Вісник Житомирського державного університету. – 2012. – № 64. – С.83-87.

5. Tarnopolsky O. Content-Based Instruction, CLIL, and Immersion in Teaching ESP at Tertiary Schools in Non-Speaking Countries / O. Tarnopolsky // Journal of ELT and Applied Linguistics (JELTAL). – 2013. – Vol. 1. – # 1. – P.1-11. – Access mode www.jeltal.com

6. Корнєва З. М. Методика навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на основі технології занурення : автореф. дис. … канд. пед. наук / З. М. Корнєва, 13.00.02. – К., 2006. – 22 с.

7. Porta Linguarum. – Issue 29. – January 2018. – Modo de acceso http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL%20issue29%20Jan2018.htm

 

4. Експерієнційний і конструктивістський підходи.

1. Конспект лекції.

2. Тарнопольський О. Б. Ескперієнційне навчання англійської мови для спеціальних цілей у немовному ВНЗ та основні види навчальної діяльності у такому навчанні / О. Б. Тарнопольський // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали УІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2010. – С. 481-483.

3. Тарнопольський О. Б. Проектна робота як один із засобів підвищення навчальної мотивацій в ескперієнційній методиці навчання іноземної мови / О. Б. Тарнопольський, З. М. Корнєва // Вісник Житормирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – № 6. – С. 91-95.

4. Тарнопольський О. Б. Ескперієнційно-інтерактивне навчання іноземної мови у немовному ВНЗ: сутність підходу / О. Б. Тарнопольський //Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредментні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 17. – С. 125-132.

5. Tarnopolsky О. Constructivist Blended Learning Approach to Teaching English for Specific Purposes / O. Tarnopolsky. – London: Versita: 2012. – 254 p.

Додаткові джерела

1. Зайцева І. В. Формування у майбутніх філологів компетентності в англійському діалогічному мовленні на засадах проблемних ситуацій: автореф. дис. …канд. пед. наук / І. В Зайцева, 13.00.02. – К., 2017. – 22 с.

2. Курило Л. В. Навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення: автореф. дис. … канд. пед. наук / Л. В. Курило, 13.00.02. – К., 2014. – 22 с.

3.  Момот В. В. Методологія сумісного використання case-study та англомовного занурення у викладанні економічних та менеджерських дисциплін / В. В. Момот, О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, В. А. Жевага // Академічний огляд. – 2008. – № 1. – С. 174-180.

4. Окопна Я. В. Цілі формування професійно орієнтованої компетентності у майбутніх працівників туристичної сфери німецькою мовою як другою іноземною / Я. В. Окопна // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. - 2014. - Вип. 2. – Режим доступу http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_2_4.pdf

5. Сліпченко Л. Б. Методика формування професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні майбутніх фахівців з міжнародної економіки: автореф. дис. … канд. пед. наук / Л. Б. Сліпченко, 13.00.02. – К., 2014. – 22 с.

6. Тарнопольский О. Б. Интеграция обучения языку и специальности в неязыковом вузе: Монография / О. Б. Тарнопольский, З. М. Корнева. – LAP, 2013. – 314 с. 

7. Тарнопольский О. Б. Експерієнційні види навчальної діяльності у конструктивістському підручнику з англійської мови для студентів спеціальності Туризм / О. Б. Тарнопольский // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія. – 2017. – № 1. – С. 281-288. 

8. Тарнопольский О. Б. Питання впровадження нейро-лінгвістичного програмуванняу викладанні іноземних мов / О. Б. Тарнопольский // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 1. – С. 45.

9. Тарнопольский О. Б. Сполучання культурологічності й комунікативності в іншомовній підготовці студентів вишів / О. Б. Тарнопольский. – 2016. – 42 с.

10. Теорія і практика формування професійно орієнтованої  компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей: Колективна монографія / О. Б. Бігич  та ін. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 383 с. Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

11. Черниш В. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні: автореф. дис. …докт. пед. наук / В. В. Черниш, 13.00.02. – К., 2015. – 46 с.

12. Ярошенко О. В. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс-методу: автореф. дис. …канд. пед. наук / О. В. Ярошенко. – К., 2015. – 21 с.