Тема 3

Домашняя Вверх

Практичне заняття № 3

Тема «Культуро орієнтований підхід до навчання іноземних мов і культур»

 

1. Різновиди культуро орієнтованого підходу до навчання іноземних мов і культур.

          1. Конспект лекції.

          2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 82-86.

 

2. Лінгвокраїнознавчий і соціокультурний підходи

        1. Конспект лекції.

       2. Нацюк М. Б. Методика формування у майбутніх учителів англійської мови лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання художньої літератури: автореф. … дис. канд. пед. наук / М. Б. Нацюк, 13.00.02. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

3. Дука М. В. Методика формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання англомовних художніх творів: автореф. … дис. канд. пед. наук / М. В. Дука, 13.00.02. – Одеса, 2015. – 21 с.

4. Бачинська Н. Я. Формування соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами англійського фольклору: автореф. … дис. канд. пед. наук / Н. Я. Бачинська, 13.00.02. – Одеса, 2014. – 21 с.

 

З. Лінгвокультурологічний і комунікативно-етнографічний підходи

        1. Конспект лекції.

   Додаткові джерела

 

1. Бігич О. Б. Навчання іспанської мови школярів у контексті культурологічного підходу (тема «Las Navidades») // Іноземні мови. – 2015. – № 1. – С. 3-10. – Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/im2015 1 2