Тема 4

Домашняя Вверх

 

Практичне заняття № 4

 Тема «Кейсова технологія навчання іноземних мов і культур»

 

 

1. Історія виникнення кейсової технології

1. Конспект лекції.

2. Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах / Н.П. Волкова, О.Б. Тарнопольський : Монографія. – Дніпропетровськ: ДУ імені Альфреда Нобеля, 2013. – С. 101, 114-115.

3. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх й вищих навчальних закладах : Колективна монографія / за ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2015. – С. 363-365.

4. Бігич О. Б. Сучасні засоби формування іншомовної комунікативної й методичної компетентності / О. Б. Бігич // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 154. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – C. 591-596.

 

2. Види кейсів

1. Бігич О. Б. Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності / О. Б. Бігич // Iноземні мови. – № 1. – 2017. – С. 17-22. Режим доступу  http://nbuv.gov.ua/UJRN/im 2017 1 4

2. Бігич О. Б.  Мобільний кейс "Екологічний туризм" / О. Б. Бігич // Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності: Колективна монографія / Заг. і наук. ред. О. Б. Бігич. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. - С. 133-144. Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

3. Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах / Н. П. Волкова, О.Б. Тарнопольський : Монографія. – Дніпропетровськ: ДУ імені Альфреда Нобеля, 2013. – С. 115-116.

4. Стрілець В. В. Вимоги до електронного кейсу як засобу формування у майбутніх перекладачів письмової компетентності / В. В. Стрілець // Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності: Колективна монографія / Заг. і наук. ред. О. Б. Бігич.  К.: Вид. центр КНЛУ, 2017.  С. 91-101. Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

5. Ігнатенко В. Д. Електронний кейс для навчання майбутніх перекладачів анотативного й реферативного видів перекладу / В. Д. Ігнатенко // Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності: Колективна монографія / Заг. і наук. ред. О. Б. Бігич.  К.: Вид. центр КНЛУ, 2017.  С. 117-132. Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

6. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх й вищих навчальних закладах : Колективна монографія / за ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2015. – С. 365-366.

7. Ярошенко О. В. Кейс-метод як сучасна технологія формування професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови / О. В. Ярошенко // Iноземні мови. – № 2. – 2014. – С. 39-44.

 

З. Методика роботи з кейсом

1. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх й вищих навчальних закладах : Колективна монографія / за ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2015. – С. 367-369.

2. Руснак Д. А.  Мобільний кейс "Реклама як засіб формування міжкультурної компетентності: гендерні, вікові й етнічні стереотипи" / Д. А. Руснак // Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності: Колективна монографія / Заг. і наук. ред. О. Б. Бігич. К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. С. 22-90. Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

3. Ярошенко О. В. Вправи для формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на основі кейс-методу / О. В. Ярошенко // Iноземні мови. – № 4. – 2013. – С. 21-28.

4. Ярошенко О. В. Етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні майбутніх викладачів засобом кейс-методу / О. В. Ярошенко // Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 111. – 2013. – С. 391-393.

5. Ярошенко О. В. Кейсова технологія формування у студентів магістратури професійно орієнтованої компетентності в англійському діалогічному мовленні / О. В. Ярошенко // Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності: Колективна монографія / Заг. і наук. ред. О. Б. Бігич.  К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. С. 7-22. Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/   

 

Додаткові джерела

1.  Ярошенко О. В. Кейс-метод як сучасна технологія формування професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови / О. В. Ярошенко // Iноземні мови. – № 2. – 2014. – С. 39-44.

2. Чорна І. Ю. Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології / І. Ю. Чорна : автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.02. – Тернопіль, 2017. – 20 с.