ЕЗН

Домашняя Вверх

Освітній сайт для майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

Детальніше про освітній сайт див.:

 • Бігич О. Б. Навчальний сайт для майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи // Ключови въпроси в современната наука – 2012 : Материали за УІІІ международна научна практична конференция. – Том 13. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2012/Pedagogica/2_108767.doc.htm.

 • Бігич О. Б. Електронні засоби формування методичної компетентності у майбутніх учителів іноземних мов у початковій школі  // Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : колективна монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012.

 • Бігич О. Б. Набуття студентами знань про електронні засоби навчання іноземних мов // Педагогічний процес : теорія і практика : Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: ТОВ Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2012.

 • Бігич О. Б. Освітні комп’ютерні технології у фаховій підготовці вчителів іноземних мов // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). Вип. 119. Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2013.

Модулі 2 і 3 ілюструються матеріалами мультимедійного навчального посібника "Методика навчання іноземної мови в початковій школі" (автор і розробник - Бігич О. Б.).

Мультимедійний посібник "Методика навчання іноземної мови в початковій школі"

Детальніше про посібник див.:

 • Бігич О. Б. Електронний посібник „Планування уроку англійської мови в початковій школі” // Dynamika naukowych badań – 2007: Materialy czwartej Międzynarodowej naukowi-praktyczney konferencyi. - Tym 4. Pedagogiczne nauky. Filologiczne nauki: Przemyśl: Nauka i studia, 2007 чи електронний ресурс з режимом доступу  http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Pedagogica/21362.doc.htm.

 • Бігич О. Б. Модуль самоконтролю студента в електронному  посібнику „Планування уроку англійської мови в початковій школі” // Nauka: teoria i praktyka – 2007: Materialy czwartej Międzynarodowej naukowi-praktyczney konferencyi. - Tym 8. Pedagogiczne nauky. Filologiczne nauki: Przemyśl: Nauka i studia, 2007 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Pedagogica/21733.doc.htm.

 • Бігич О. Б. Комп’ютерні мультимедійні засоби навчання: досвід розробки та використання // Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. -  К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.

 • Бігич О. Б. Результати апробації мультимедійного електронного посібника «Планування уроку англійської мови в початковій школі» // Perspektywiczne opracowania nauki i techniki – 2007 : Materialy ІІІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. - Tym 7. Pedagogiczne nauky. - Przemyśl: Nauka i studia, 2007 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Pedagogica/23819.doc.htm.

 • Бігич О. Б. Система навігації в електронному навчальному посібнику «Планування уроку англійської мови в початковій школі» // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2007. - № 5.

 • Бігич О. Б., Назаров С. М. Мультимедійна складова електронного посібника як засіб оптимізації подання навчального матеріалу // Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів: Тези доповідей наукової конференції ЮНЕСКО КНЛУ. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2007.

 • Бігич О. Б., Назаров С. М. Мультимедійні електронні засоби навчання: типологія та технологія розробки // Мова, культура й освіта в сучасному світі: Зб. наук. праць. -  К.: Вид. центр КНЛУ, 2008.

 • Бігич О. Б., Назаров С. М. Мультимедійний електронний навчальний посібник «Урок англійської мови в початковій школі»: досвід розробки та результати апробації // Наука і освіта. - 2009. - № 4.

 • Бигич О. Б. Мультимедийное электронное пособие «Урок английского языка в начальной школе»: проектирование и технология разработки  // Языковое образование в условиях перехода к новым государственным стандартам: цели, содержание, технологии: М-лы междунар. науч.-практ. конф. – В 2 ч. - Ч. 2 / редкол.: Н.П.Баранова (отв. ред.) и др. - Минск: МГЛУ, 2010.

 • Бігич О. Б. Мультимедійна складова в електронному навчальному посібнику “Урок англійської мови в початковій школі”: технологія розробки та результати апробації // Людина. Комп’ютер. Комунікація / За ред. Ф.С.Бацевича : Зб. наук. праць. - Львів : Вид-во НУ «Львівська Політехніка», 2010.

 • Бігич О. Б. Електронні vs друковані навчальні посібники: технологія розробки й написання та результати апробації // Наука і освіта : [спецвипуск] : проект д. пед. н. проф. Е.Е.Карпової «Сучасна вища освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика». 2010. – № 7 / LХХХХIY.

 • Бігич О. Б. Мультимедійний посібник "Методика навчання  іноземної мови в початковій школі: результати 10-тирічного досвіду апробації й удосконалення" // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції. – ТНЕУ, 2016, Тернопіль: Астон. – С. 126-128.