Тема 3

Домашняя Вверх

 

Практичне заняття № 3

Тема «Інформаційно-комунікаційні технології навчання іноземних мов і культур»

 

 

1. Види інформаційно-комунікаційних технологій

1. Конспект лекції.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник/ за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 131-136.

3. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх й вищих навчальних закладах : Колективна монографія / за ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2015. – С. 37-60.

4, Бігич О. Б. Сучасні засоби формування іншомовної комунікативної й методичної компетентності / О, Б. Бігич // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 154. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. C. 591-596.

 

2. Освітній сайт як засіб формування  іншомовної комунікативної компетентності

1. Бігич О. Б. Освітній сайт як засіб навчання молодшого школяра техніки читання англійською мовою / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2014. – № 3. – С. 3-7. Режим доступу  http://nbuv.gov.ua/UJRN/im 2014 3 2

2. Бігич О. Б. Освітній сайт як засіб формування у студентів-філологів компетентності в іспаномовному аудіюванні / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – 50-54. Режим доступу  http://nbuv.gov.ua/UJRN/im 2015 2 8

3. Бігич О. Б. Tío Spanish – віртуальний учитель / викладач іспанської мови / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2016. – № 2. – С. 10-13. Режим доступу  http://nbuv.gov.ua/UJRN/im 2016 2 3

4, Бігич О. Б. Аналітичний огляд освітніх сайтів для навчання уроської мови / О. Б. Бігич, Тю В. Солом’янюк // // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 42-46. Режим доступу  http://nbuv.gov.ua/UJRN/im 2016 3 8

5. Бігич О. Б. Іспаномовні персонажі – віртуальні помічники вчителя / викладача іспанської мови  / О. Б. Бігич // Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності: Монографія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. С. 83-97. Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

 

3. Професійні блоги викладачів іспанської мови як засоби формування міжкультурної компетентності

1. Бігич О. Б. Блог і подкаст технології формування міжкультурної компетентності на різних ступенях навчання іноземної мови / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2017. - № 3. – С. 3-9 . Режим доступу  http://nbuv.gov.ua/UJRN/im 201 3 2

2. Бігич О. Б. Подкасти блогів ProfeDeELE.es i Virtual Spanish Classroom / О. Б. Бігич // Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності: Колективна монографія / Заг. і наук. ред. О. Б. Бігич. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. - С. 151-156. – Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

3. Бігич О. Б. Блоги як сучасні засоби формування міжкультурної компетентності / О. Б. Бігич // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. – Вип. 29. Том 2. – 2017. – С. 18-21.

4. Бігич О. Б. Сучасні засоби формування у студентів міжкультурної компетентності / О. Б. Бігич // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 165. – Кропивницький: Вид-во «КОД», 2018. – С. 417-422.

 

4. Використання соціальних мереж для формування іншомовної комунікативної компетентності

1. Бігич О. Б. Використання Facebook у навчанні студентів англомовного письма: за та проти / О. Б. Бігич, М. С. Глазунов // Nauka i inowacja-2013 : Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Vol. 11. – Przemyśl: Nauka i studia. – 2013. – С. 40-43 чи електронний ресурс з режимом доступу http://www.rusnauka.com/27_NII_2013/Pedagogica/5_146501.doc.htm

2. Глазунов М. С. Навчальна комп’ютерна програма Quizmaker як електронний засіб формування у студентів компетентності в англомовному письмі / М. С. Глазунов // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка і психологія. – Вип. 23. – 2014. – С. 139-146.

3. Глазунов М. С. Facebook як сучасний засіб навчання майбутніх учителів англомовного писемного мовлення / М. С. Глазунов // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка і психологія. – Вип. 22. – 2013. – С. 211-216.

Додаткові джерела

1. Бігич О. Б. Електронні засоби навчання іноземних мов: аналітичний огляд вітчизняних науково-методичних досліджень / О. Б. Бігич // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 128. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. С. 280-285.

2. Бігич О. Б. Засоби формування методичної компетентності вчителя / викладача іноземної мови: тенденції й перспективи / О. Б. Бігич // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016. – С. 14-19 чи електронний ресурс з режимом доступу http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/Конференция_2016_сборник.pdf

3. Бігич О. Б. Набуття студентами знань про електронні засоби навчання іноземних мов / О. Б. Бігич // Педагогічний процес : теорія і практика : Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: ТОВ Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2012. – С. 49-57.

4. Бігич О. Б. Освітні комп’ютерні технології у фаховій підготовці вчителів іноземних мов / О. Б. Бігич // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 119. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 192-196.

5. Бігич О. Б. Особливості організації професійно орієнтованого навчання аудіювання майбутніх учителів іспанської мови з використанням освітнього сайту / О. Б. Бігич // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 136. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. С. 377-383.

6. Бігич О. Б. Сучасні тенденції розроблення засобів формування іншомовної комунікативної компетентності: за результатами науково-методичних досліджень / О. Б. Бігич // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: Зб. наукових праць / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. В. Ковтун. К.: Аграр Медіа Груп, 2016. – С. 26-32.

7. Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації: Колективна монографія / заг. ред. Бігич О. Б. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 160 с. Режим доступу http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

8. Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні іноземних мов для професійного спілкування: Колективна монографія / заг. ред. Коваль Т. І. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 280 с.

9. Коробейнікова Т. І. Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук / Т. І. Коробейнікова, 13.00.02. – К., 2013. – 23 с.

10. Соломко З. К. Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи з використанням інформаційних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук / З. К. Соломко, 13.00.02. – К., 2014. – 23 с.

 

Методичний брифінг