Система

Домашняя Вверх

 

Цілі, завдання, зміст та принципи навчання іспанської мови в ЗСО

 

Лекція (в таблицях)

 

Цілі навчання іспанської мови

 

Практична -

 • навчити спілкування іноземною мовою на міжкультурному рівні.

Освітня:

 • розширювати кругозір та підвищувати загальну культуру учнів;

 • залучати до іншомовної культури;

 • розширювати філологічний світогляд.

Виховна:

 • виховувати інтерес до іншомовної культури;

 •  формувати навички інтелектуальної праці;

 •  морально виховувати.

Розвивальна -

 • розвивати інтелектуальну, емоційну й мотиваційну сфери особистості молодшого школяра

 

Завдання навчання іспанської мови

 • Створення умов для ранньої комунікативно-психологічної адаптації школярів до нового іншомовного світу, несхожого на світ рідної мови та культури, та для подолання в майбутньому психологічного страху використання іспанської мови як засобу комунікації в сучасному світі;

 • Ознайомлення з автентичним дитячим пісенним, віршованим і казковим фольклором та розвиток інтересу до участі в театралізованих виставах іноземною мовою, презентація іспанської  мови як ключа до нового світу ігор і пригод;

 • Розвиток комунікативно-ігрових здібностей відтворювати ситуації родинного й шкільного спілкування, спілкування з однолітками й дорослими та формування уявлення про загальні й специфічні риси спілкування обома мовами;

 • Створення умов для білінгвального розвитку учнів з раннього шкільного віку.       

 

Зміст навчання іспанської мови

Лінгвістичний складник

 • Знання:

 мовного коду (лексика, граматика);

 правил спілкування;

 прийомів стратегічної компетентності.

 • Мовний матеріал:

фонетичний,

лексичний,

граматичний мінімуми;

 • Мовленнєвий матеріал:

зразки мовленнєвих висловлювань різної довжини, тематично й ситуативно зумовлені.

 

 • Сфери спілкування:

соціально-побутова, навчально-трудова, соціально-культурна, ігрова.

 • Теми:

1. Родина, Дім, Друзі, Їжа, Тварини.

2. Школа.

3. Місто, Спорт, Погода, Свята, Державна символіка.

4. Ігри.

 • Ситуації.

 

 •  Країнознавчі знання:

 власних імен, назв іншомовних країн,

їх місцезнаходження на мапі, природо-кліматичних умов, державної символіки,

окремих фактів історії, дитячого фольклору.

 

 • Лінгвосоціокультурні вміння:

вживати формули мовленнєвого етикету,

грати в ігри ровесників,

порівнювати звичаї, свята,

брати участь у вікторинах, ранках тощо.

Психологічний складник

 • навички:

фонетичні,

граматичні,

лексичні,

графічні,

орфографічні;

 • уміння:

в аудіюванні,

в читанні,

в говорінні,

в письмі.

 

Методологічний складник

 

раціональні прийоми учіння:

 

 • організаційні вміння: слухати вчителя й співрозмовника, працювати в різних режимах, контролювати й оцінювати власні дії та своїх одногрупників;

 • інтелектуальні вміння: спостерігати за мовним явищем, порівнювати й співставляти мовне явище в обох мовах, розпізнавати й розрізняти мовне явище, виділяти головне та другорядне. 

 

 • інформаційні вміння: знайти відповіді на поставлені запитання, використовувати виноски до текстів, використовувати довідниковий матеріал (словник підручника, граматичний довідник)   

 

 •  комунікативні вміння: планувати власне висловлювання в опорі на вербальну настанову вчителя, наочність; дотримуватися культури спілкування в (не)мовленнєвій і поведінці; виражати власну думку в опорі на обмежений запас мовних засобів. 

 

Принципи навчання іспанської мови

 

Методичні принципи

 • комунікативної спрямованості

 • диференціації й інтеграції навчання

 • урахування рідної мови

Загальнодидактичні принципи

 • виховуючого навчання

 • свідомості

 • активності

 • наочності

 • доступності й посильності

 • міцності

 • індивідуалізації

 

Семінарське заняття

 

План:

 

1. Аналіз чинної програми з іноземних мов 

 

Опрацювавши джерело, конкретизуйте лінгвістичний та психологічний складники змісту навчання іспанської мови школярів.

 

2.  Аналіз основних підручників іспанської мови.

 

Проаналізуйте обраний вами підручник щодо реалізації в ньому цілей навчання іспанської мови школярів:

а) які завдання й вправи націлені на досягнення практичної мети (за мовними аспектами й видами мовленнєвої діяльності);

б) які вправи й тексти уможливлюють реалізацію освітньої, виховної та розвивальної цілей.

 Джерела до теми

 • Бігич О. Б. Освітній потенціал уроку англійської мови: формування у молодших школярів читацького інтересу // Věda a technologie: krok do budouchosti – 2009: Materiály Y mezinárodní vědecko-praktická konference. - Díl 10. Filologicke vedy. - Praga: Publishing HouseEducation and Sciences.r.o., 2009. - С. 5-7 

 • Бігич О. Б. Мультимедіа на уроці англійської мови як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів // Научни дни – 2008: Материали за ІУ международна научна практична конференция. - Том 10. Филологични науки. - София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. - С. 7-10