Написання тез

Домашняя Вверх

 

Поради щодо написання тез

 Результати свого наукового дослідження перебігу навчально-виховного процесу з іноземної мови в початковій школі, виконаного у вигляді курсової роботи з методики навчання іноземної мови, Ви, як молодий науковець, обов’язково маєте оприлюднити на фаховій науково-практичній конференції.

Зазвичай дні науки у нашому університеті[1] проходять у квітні. Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних  технологій щорічно виокремлює секцію, присвячену проблемам іншомовної освіти в початковій школі.

У Вас є нагода ознайомити широкий загал науковців – професорів і доцентів, докторантів та аспірантів, а також інших студентів зі своїми науковими здобутками.

Результати наукового дослідження Ви можете представити у вигляді усної доповіді з використанням презентації PowerPoint та письмових тез, збірник яких видається до початку чи після завершення конференції. В такий спосіб Ви матимете апробацію результатів Вашого наукового дослідження та опубліковану працю. 

Надам Вам декілька корисних порад щодо написання тез за темою курсової роботи.

Передусім уважно ознайомтесь з вимогами до оформлення тез: розташування прізвища, ім’я, по батькові, назви ВНЗ, тез, розміру шрифту, полів тощо. Відразу виставте ці параметри. 

Назва тез може повністю співпадати з назвою курсової роботи (наприклад, «Формування англо-/іспаномовної компетентності в діалогічному мовленні молодших школярів») чи бути дещо модифікованою з огляду на акцентування теоретичного (наприклад, «Теоретичні засади формування англо-/іспаномовної компетентності в діалогічному мовленні молодших школярів») чи практичного (наприклад, «Методика формування англо-/іспаномовної компетентності в діалогічному мовленні молодших школярів»)  аспектів.

Актуальності досліджуваної проблеми зазвичай присвячується перший абзац тез. Виокреміть низку об’єктивних та суб’єктивних чинників, які наразі актуалізують досліджувану Вами проблему. 

Далі коротко висвітлюється історія дослідження проблеми вітчизняними й зарубіжними науковцями та практиками із конкретним зазначенням їхнього теоретичного та практичного доробку. Наприклад, «О.Б.Бігич визначила об’єкти особистісного й діяльнісного розвитку молодших школярів на уроці та в позакласній роботі з іноземної мови (приклад теоретичного доробку) та запропонувала методики діагностики мотиваційної, інтелектуальної й діяльнісної готовності молодших школярів до навчання іноземної мови» (приклад практичного доробку).

Підсумком такого аналітичного огляду є висновок про недостатню наукову дослідженість саме Вашої проблеми. Наприклад, «Однак, незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених процесу навчання іншомовного монологічного мовлення, проблемі формування англомовної компетентності в монологічному мовленні молодших школярів не було приділено достатньої уваги».

Основна частина тез передбачає, що далі коротко та стисло викладаються перебіг та результати дослідження кожного аспекту проблеми, представлені у вигляді пунктів плану курсової  роботи. Зміст кожного пункту може охоплювати 1-3 абзаци (залежно від обсягу тез). Наприклад, «Компетентність в аудіюванні, як мета навчання іноземної мови в початковій школі, передбачає набуття молодшими школярами знань та оволодіння мовленнєвими навичками й уміннями. Так, на кінець І класу учні повинні знати… та вміти… На кінець ІІ класу учні повинні знати… та вміти… По закінченні початкової школи молодші школярі повинні знати… та вміти…».

 «Труднощами англомовного аудіювання в початковій школі є мовні труднощі аудіотексту та психологічні труднощі його сприймання. В свою чергу, мовні труднощі поділяються на фонетичні, лексичні та граматичні (ілюструються прикладами англійською/іспанською мовою). До психологічних труднощів належать …».

«У контексті особистісно-діяльнісного підходу ми розглядаємо молодшого школяра як активного суб’єкта навчання іншомовного аудіювання. Особистісна лінія розвитку молодшого школяра передбачає формування у нього позитивних мотивів оволодіння іншомовним аудіюванням та розвиток когнітивних процесів, які задіяні в процесі аудіювання.  В свою чергу, діяльнісна лінія розвитку молодшого школяра передбачає …».

Водночас кожен такий смисловий відрізок тексту має завершуватися висновком, якого Ви дійшли в результаті дослідження. Наприклад, «Таким чином, учитель іноземної мови має формувати у молодших школярів позитивну мотивацію щодо оволодіння аудіюванням шляхом …, а також розвивати в них увагу, слухову пам’ять, фонематичний та інтонаційний слух шляхом …».

Завершують тези перспективи майбутніх наукових розвідок досліджуваної Вами проблеми. Наприклад, «Перспективу подальших наукових досліджень ми вбачаємо у залученні електронних засобів навчання англо-/іспаномовного аудіювання молодших школярів на уроці та в їхній самостійній роботі».

Сподіваюсь, що ці поради допоможуть Вам у написанні тез. Зичу Вам успіхів у написанні першої наукової праці, яка, сподіваюсь, розпочне список Ваших наукових та науково-методичних праць.   


[1] Також Ви можете брати участь у фахових науково-практичних конференціях, які проводять інші (вітчизняні та зарубіжні) ВНЗ. Їх перелік, який постійно оновлює відділ науково-дослідної роботи  нашого університету, Ви можете знайти за адресою  http://www.knlu.kiev.ua/research/conferences.