Молодим науковцям

Домашняя Вверх Монографії Тези Статті Аспіранти

 

Науково-дослідницька діяльність студентів магістратури

з методики навчання іноземних мов і культур

 

Процес формування методичної компетентності викладача іноземної мови передбачає науково-дослідницьку діяльність магістрантів з методики навчання іноземних мов і культур, яка включає

  • їх ознайомлення з досягненнями методики як науки, зокрема монографіями й дисертаціями зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання іноземних мов, а також відвідування їх захистів,

  • підготовку публікацій наукового й науково-методичного характеру (тез, статті),

  • участь у фахових науково-практичних конференціях різного рівня (міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних),

  • вивчення педагогічного досвіду викладачів іноземних мов й ознайомлення з науково-методичним досвідом аспірантів кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій,

  • проведення самостійного науково-методичного дослідження в процесі написання дипломної роботи.

Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує ефективну реалізацію кожного різновиду науково-дослідницької діяльності магістрантів з методики навчання іноземних мов і культур. На кафедрі працюють п’ять докторів наук, які захистили дисертації зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання іноземних мов і наразі викладають студентам магістратури нормативні й вибіркові навчальні дисципліни з курсу методики, керують педагогічною практикою, дипломними роботами студентів тощо.

Кафедрою видаються два фахові видання ДАК МОН України з педагогічних наук: журнал «Іноземні мови» (режим доступу http://inozemnimovy.knlu.edu.ua/) й збірник наукових праць «Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія» (режим доступу http://visnyk-pedagogy.knlu.edu.ua/).

В університеті функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.054.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання германських і романських мов. Обов’язкове оприлюднення електронних варіантів авторефератів і дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора / кандидата педагогічних наук на сайті університету уможливлює доступність їхніх текстів для студентів магістратури.

Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій щорічно бере участь у міжнародній науково-практичній конференції (зазвичай представлено 4 тематично-проблемні секції), за результатами якої видаються тези доповідей учасників конференції й оприлюднюються на сайті університету (режим доступу http://www.knlu.edu.ua/research/conferences).